مراحل صدور مجوز تاسيس و پروانه فعاليت شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي كالا

در .

تعريف فعاليت

منظور از حمل‌ونقل بين‌المللي كالا جابجايي وحمل كالا از نقطه‌اي در داخل يك كشور به نقطه‌اي در داخل كشور ديگر با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر آن مي‌باشد.
شركتهاي حمل‌ونقل بين‌المللي كالا نيز شخصيتهاي حقوقي هستند كه به منظور تصدي عمليات حمل‌ونقل بين‌المللي كالا شامل فعاليتهاي فورواردري، كريري و يا تواما" تشكيل مي‌شوند.
بر اساس آيين‌نامه‌هاي تاسيس و فعاليت شركتهاي حمل‌ونقل بين‌المللي كالا، انجام هر گونه عمليات حمل‌ونقل بين‌المللي كالا بوسيله بخش دولتي، تعاوني و خصوصي مستلزم اخذ مجوز تاسيس شركت و پروانه فعاليت مطابق مفاد آيين‌نامه مذكور بوده و اشتغال به فعاليت در اين زمينه بدون اخذ مجوز ممنوع بوده و از فعاليت شركتها و موسسات فاقد مجوز و پروانه فعاليت توسط سازمان حمل‌ونقل و پايانه‌هاي كشور با همكاري مراجع قضائي و انتظامي جلوگيري بعمل خواهد آمد.

خلاصه مراحل

1 - سازمان حمل ونقل استان با بررسي تقاضاهاي رسيده جهت تاسيس شركت، مديرعامل شركت در شرف تاسيس را جهت شركت در آزمون تخصصي حمل و نقل به دفتر برنامه‌ريزي و آموزش سازمان مركزي در تهران معرفي مي‌نمايد
2 - در صورت قبولي مدير عامل شركت در آزمون ، سازمان حمل و نقل استان با بازديد از تجهيزات و امكانات محل كار و بررسي مدارك ارائه شده ابتدا مجوز فعاليت موقت شش ماهه و پس از دريافت مدارك مورد نياز پروانه فعاليت با اعتبار سه ساله صادر مي‌كند

قدم هيئت‌موسس شركت در شرف تاسيس مدير عامل شركت در شرف تاسيس سازمان حمل‌ونقل استان
1 تقاضاي كتبي تاسيس شركت و معرفي مدير عامل شركت
2 بررسي تقاضاهاي رسيده و تشكيل پرونده
3 تطبيق شرايط مديرعامل شركت با آئين‌نامه مربوطه و در صورت واجد شرايط بودن، معرفي وي به دفتر برنامه‌ريزي و آموزش سازمان مركزي در تهران جهت شركت در آزمون تخصصي حمل‌ونقل
4 در صورت قبولي مدير عامل شركت در آزمون، ارائه مدارك لازم جهت صدور مجوز ثبت شركت
5 بررسي مدارك، بازديد از تجهيزات و امكانات محل كار و صدور مجوز ثبت شركت
6 تاسيس شركت و ارائه مدارك لازم به سازمان حمل و نقل استان
7 صدور مجوز فعاليت موقت شش‌ماهه
8 صدور پروانه فعاليت با اعتبار سه‌ساله پس از دريافت مدارك مورد نياز
قدم1 : تقاضاي كتبي تاسيس شركت و معرفي مدير عامل شركت
عامل : هيئت‌موسس شركت در شرف تاسيس

شرح :
تقاضاي تاسيس شركت مي‌بايست مستقيماً به واحد ذيربط سازمان حمل‌ونقل استان (اداره ترانزيت و پايانه‌هاي مرزي) ارسال گردد.

قدم2 : بررسي تقاضاهاي رسيده و تشكيل پرونده
عامل : سازمان حمل‌ونقل استان

شرح :
تقاضاهاي رسيده با توجه به مقتضيات اجتماعي، اقتصادي و ساير عوامل منجمله كفايت يا عدم كفايت تعداد شركتهاي موجود به تقاضا‌هاي واصله رسيدگي و درمورد قبول يا رد درخواست تاسيس شركتهاي جديد اقدام مي‌گردد.

نكات :
مدارك لازم براي تقاضاي تاسيس در مورد شركتهاي تعاوني توسط وزارت تعاون اقدام خواهد شد. در مورد شركتهاي دولتي پس از اخذ مصوبه لازم از مراجع ذيصلاح، توسط سازمان اقدام مي‌شود.

قدم3 : تطبيق شرايط مديرعامل شركت با آئين‌نامه مربوطه و در صورت واجد شرايط بودن، معرفي وي به دفتر برنامه‌ريزي و آموزش سازمان مركزي در تهران جهت شركت در آزمون تخصصي حمل‌ونقل
عامل : سازمان حمل‌ونقل استان

شرح :
بر اساس آيين‌نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي حمل‌ونقل بين‌المللي كالا اشخاص مي‌توانند در آزمون تخصصي شركت نمايند كه داراي شرايط ذيل باشند:
الف _ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
ب- متدين به يكي از اديان رسمي كشور
ج- عدم سوءپيشينه موثر كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي مي‌گردد.
د- عدم اعتياد به مواد مخدر
ه- انجام خدمت سربازي يا معافيت دائم از آن
و- داشتن حداقل 25 سال سن
ز- داشتن حداقل ديپلم كامل متوسطه
ح- داشتن سابقه كار مفيد اجرايي در امر حمل‌ونقل بين‌المللي بشرح ذيل:
ديپلم 8 سال- فوق ديپلم 6 سال - ليسانس 4 سال- فوق ليسانس 3 سال- دكترا 2 سال سابقه كار مفيد به يكي از شيوه‌هاي ذيل احراز مي‌گردد:
الف - تاييديه وزارتخانه يا سازمانيكه متقاضي داراي سوابق مفيد در حمل‌ونقل بوده است، با ارائه اسنادي از قبيل بازخريدي يا بازنشستگي يا مستعفي شدن.
ب- روزنامه رسمي كشور مبني بر عضويت متقاضي در هئيت مديره شركت يا شركتهاي حمل‌ونقل بين‌المللي كالا و يا اشتغال به سمت مديريت عامل
ج - تاييديه سازمان تامين اجتماعي مبني بر اينكه متقاضي در شركت يا شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي به لحاظ اشتغال در امر حمل‌ونقل بين‌المللي كالا حق بيمه پرداخت نموده. اشتغال عملي اينگونه متقاضيان در زمينه كار مفيد اجرائي حمل‌ونقل بين‌المللي بايد مورد تاييد انجمن صنفي شركتهاي حمل‌ونقل بين‌المللي مربوط قرار گيرد.

نكات :
در مورد افراديكه داراي مدرك دانشگاهي در زمينه حمل‌ونقل باشند دوسال از سابقه تعيين شده در رده مدرك تحصيلي وي كسر مي‌شود.

قدم4 : در صورت قبولي مدير عامل شركت در آزمون، ارائه مدارك لازم جهت صدور مجوز ثبت شركت
عامل : مدير عامل شركت در شرف تاسيس

شرح :
اشخاصي كه در آزمون تاسيس پذيرفته مي‌شوند موظفند ظرف مدت حداكثر سه ماه از اعلام نتايج قبولي در آزمون، نسبت به ارائه پيش نويس اساسنامه، شركت نامه و فهرست اسامي هيات موسس شركت در شرف تاسيس و همچنين سند رسمي مالكيت يا اجاره دفتر كار به نام خود يا يكي از اعضاي هيات موسس اقدام نمايند.

نكات :
اشخاصي كه در آزمون تاسيس پذيرفته نمي‌شوند بايد در آزمون سال بعد شركت نمايند.

قدم5 : بررسي مدارك، بازديد از تجهيزات و امكانات محل كار و صدور مجوز ثبت شركت
عامل : سازمان حمل‌ونقل استان

شرح :
پس از بررسي و تطبيق مدارك مورد نياز (قدم 4) و بازديد از تجهيزات و امكانات محل كار كه مي‌بايست كاربري اداري يا تجاري داشته باشد و مورد تاييد سازمان براي اشتغال به امور حمل‌ونقل بين‌المللي باشد مجوز ثبت شركت صادر مي‌گردد.

قدم6 : تاسيس شركت و ارائه مدارك لازم به سازمان حمل و نقل استان
عامل : هيئت‌موسس شركت در شرف تاسيس

شرح :
هيات موسس موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ گرفتن مجوز ثبت نسبت به تاسيس شركت اقدام و يك نسخه كامل مدارك ثبتي و آگهي تاسيس را كه به تاييد اداره ثبت شركتها رسيده باشد به سازمان ارائه و تحويل دهد.

نكات :
1- مدت مذكور در صورت ارائه دلائل منطقي براي يك دوره سه ماهه از تاريخ اتمام قابل تمديد مي‌باشد.
2- چنانچه ظرف مهلت‌هاي مذكور شركت به ثبت نرسد مجوز صادره كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد.

قدم7 : صدور مجوز فعاليت موقت شش‌ماهه
عامل : سازمان حمل‌ونقل استان

شرح :
سازمان پس از رويت و ملاحظه مدارك مندرج در قدم 6، مجوز فعاليت موقت شش ماهه صادر خواهد نمود.
صدور مجوز فعاليت فوق‌الذكر به منظور انجام امور گمركي (اخذ پروانه خروج موقت وسائط نقليه و غيره) و سپردن تضمينات لازم به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، كانون اتومبيلراني و جهانگردي جمهوري اسلامي ايران (حسب مورد) و اخذ گذرنامه جهت رانندگان و امثالهم خواهد بود و شركت مذكور به صرف داشتن مجوز موقت مجاز به فعاليت در زمينه حمل‌ونقل بين‌المللي كالا نخواهد بود.

قدم8 : صدور پروانه فعاليت با اعتبار سه‌ساله پس از دريافت مدارك مورد نياز
عامل : سازمان حمل‌ونقل استان

شرح :
سازمان حمل‌ونقل استان پس از ملاحظه مدارك مورد نياز و اخذ تائيديه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مبني بر سپردن تضمينات لازم مربوط به كارنه‌تير براي حداقل ده دستگاه كاميون نسبت به صدور پروانه فعاليت اقدام مي‌نمايد. مدت اعتبار پروانه فعاليت سه سال مي‌باشد.
جهت تمديد پروانه علاوه بر شرايطي كه قبلاً ذكر شد شرايط ذيل نيز بايد احراز گردد:
الف- مديرعامل شركت بايستي در دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت و يا همايشهاي آموزشي كه توسط سازمان برگزار مي‌شود شركت كرده باشد.
ب- عدم اعلام تخلف قاچاق بر اساس راي مراجع قضائي.
ج- نظريه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و انجمن صنفي مربوطه پيرامون عملكرد شركت و تائيد وزارت تعاون در خصوص شركتهاي تعاوني

نكات :
در صورت فوت يا استعفاي مديرعامل و بطور كلي در فاصله زماني اعلام شركت مبني بر تغيير مديرعامل تا انتخاب مديرعامل واجد شرايط جديد، هر يك از اعضاي هيئت مديره شركت كه داراي شرايط مندرج در بندهاي الف لغايت ز قدم 3 مي‌باشند مي‌تواند وظايف مربوط به وي را انجام دهد.