پیشرفت فیزیکی پروژه عمرانی اداره کل راهداری و حمل و نقل استان کرمان بررسی شد

در .

در جریان سفر مهندس بابک طالبی مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و امور پیمان های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به استان کرمان پیشرفت فیزیکی ساختمان های در دست احداث و میزان اعتبارات مورد نیاز آنها مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان درصد پیشرفت فیزیکی پروژه های ساختمان جدید اداره کل، ساختمان های قرارگاه پلیس راه استان و پلیس راه شهرستان راور، ساختمان های در حال احداث ادارات شهرستانی، راهدارخانه ها و....با حضورمدیر کل دفتر امور پیمانهای سازمان متبوع، مدیر کل راهداری و حمل ونقل استان، کارشناسان این اداره کل و نمایندگان شرکت های پیمانکار مورد بررسی قرار گرفت و میزان اعتبارات مورد نیاز هر پروژه تا بهره برداری مطرح گردید.

به گزارش واصله پس از ادغام راهداری و حمل و نقل جاده ای و افزایش تعداد پرسنل، نیاز به ساختمان جدید جهت استقرار نیروها بشدت احساس گردید که از اردیبهشت ماه 96 کار احداث ساختمان جدید اداره کل به مساخت 4 هزار متر مریع آغاز شد و تا کنون با اجرای فونداسیون و اسکلت فلزی، حدود 15 درصد پیشرفت داشته است، لذا در صورت تامین اعتبار به نظر میرسد در سال آینده آماده بهره برداری گردد.