برگزاري سمينار آموزشي روش هاي ترميم روكش آسفالت جاده اي دراستان كرمان

در .

سمينار آموزشي تخريب رويه هاي آسفالت و روشهاي ترميم آن با حضور بيش از 250نفر از مهندسين و كارشناسان حوزه راه در محل تالار انديشه شهر كرمان برگزار گرديد وهدف از برگزاري اين دوره،  نگهداری روسازی، اصـلاح نقـایص ایجـاد شـده توسـط خرابـی‌هـا و حفـظ روسازی از آسیب و خسارت بیشتر و همچنين جايگزيني رو شهاي نوين نگهداري راهها به جاي روشهاي قديمي ترعنوان شد.

مدير كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان در حاشيه اين سمينار گفت: روسازي راهها بطور دایم در معرض انواع گوناگونی از تنش‌های ناشی از عواملی مانند بار ترافیكی‌، تغییر دما و میزان رطوبت‌، و تغییر شكل لایه‌های زیرین و بستر قرار دارند‌ كه این تنش‌ها منجر بـه پیـدایش نقـایص و خرابی‌هایی در روسازی میشوند.
مهندس مقبلي ياد آور شد: ترك‌ها، چاله‌ها‌، تغییر شكل‌ها و دیگر انواع خرابی‌ها، آخـرین نتیجـه و پیامد فرسوده شدن روسازی است وبه دلیل بروز خرابی‌ها و نقایص ایجاد شده، روسازی‌ها مسـتلزم نـوعی از تعمیر و نگهداری هستند‌ كه در اين راستا انتخاب روش‌های ترميم خرابی‌های رويه‌های آسفالتی باید مبتنی بر استفاده از یك روش مهندسی باشد‌.
وي افزود: اگرچه همه مشاوران و نيروهايي كه در حوزه راهداري كار مي كنند با اين موضوع آشنا يي دارند منتهي هر روز مطالب جديد وبحث ها و تكنولوژ‍ي هاي جديدي در بحث نگهداري مطرح مي شود كه همه بايد نسبت به اين تكنولوژي و دستورالعمل هاي نوين آگاهي داشته باشند.  
مقبلي اظهار داشت: ساليانه مبلغ زيادي بابت نگهداري راههاي استان هزينه مي شود  كه اين هزينه را در حوزه شبكه ارتباطي ما تامين مي كنيم. بحث نگهداري يك مبحث مهمي است كه به تناسب آن هزينه هاي زيادي صرف نگهداري و ترميم رويه آسفالت مي شود.
وي در ادامه افزود: اگر در حوزه ساخت درست عمل مي شد و دقت كافي بعمل مي آمد و يا در طراحي مدنظر قرار مي گرفت امروزه هزينه هاي نگهداري قدري كاهش پيدا مي كرد.
مقبلي با بيان اين مطلب كه آسفالت هايي با قدمت بيش از 40 سال داريم و هنوز بدون هيچ مشكلي سرويس مي دهند افزود: آسفالت هايي هم داريم كه هنوز 5 سال از عمرشون نگذشته متاسفانه رو به اضمحلال رفته و هزينه هاي زيادي را به بخش نگهداري تحميل كرده استومطمئنا اگه دقت و آگاهي كافي در حوزه طراحي و اجرا انجام مي شد امروز شاهد اين همه هزينه نبوديم و چنين  تخريب هاي گسترده اي در سطح جاده ها نداشتيم.
وي يادآور شد: البته بخشي از آن  به حوزه كنترل ترافيك برمي گردد كه بارهاي اضافي، آسيب هايي بر رويه آسفالت وارد مي كنند كه اين خود مبنا و شروع تخريب آسفالت ها مي باشد و بخش ديگر نيز به مشكلات اجرايي و بي دقتي و كمبود اعتبارات، مرتبط بوده  كه منجر به هزينه هاي هنگفت نگهداري شده و درحقيقت از منابع ملي هدر ميرود.
مدير كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان اظهار داشت: امروز هر موضوعي كه به حوزه نگهداري در بخش آسفالت توسط  برخي كارشناسان بحث مي شود، بي كيفيت بودن قير است. اما مشكل اصلي  قير نسبت  زيرا بخشي از قير ما صادر مي شودو اگر مشكلات مربوط به قير بود قطعا كشورهايي كه خريدارآن هستند ديگراز ما خريداري نمي كردند.
مقبلي اذعان داشت:  نتيجه اين سمينارها و گفتمان ها  اين است كه بتوانيم روش هاي جديد را در حوزه اجرا بكار گرفته و جايگزين روش هاي قديمي تر نماييم.
مهوش حياتي كارشناس آموزشي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان با بيان اين مطلب كه طي 8 ماهه اول امسال  مجموعا 9 دوره آموزشي بصورت سميناري و پرسنلي با محوريت اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان برگزار گرديده است افزود:6 دوره آموزشي مرتبط با مباحث راهداري و حمل ونقل جاده اي استان تا پايان سال جاري در دستور كار اداره كل قرار دارد.