رشد32 درصدي حمل ونقل كالا بوسيله ناوگان جاده اي استان كرمان

در .

در هفت ماهه اول سال جاري، حدود681هزار سفر انجام وبيش از 14ميليون  تن كالا در استان كرمان به ساير نقاط كشور حمل گرديد.

معاون حمل و نقل اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان كرمان با بيان اين مطلب گفت: در هفت  ماهه سال جاري، حدود 681 هزارسفر انجام شده است و بيش از چهارده ميليون تن كالا از مبدا استان كرمان به ساير نقاط كشور حمل گرديده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد بارنامه صادره 27 درصد و از نظر تناژ حمل شده 32 درصد رشد داشته است.
مهدي صيفوري با اشاره به افزايش 54درصدي درآمد سازماني از محل صدور بارنامه گفت: در مدت مزبور كنترل ناوگان حمل و نقل جاده اي با همكاري پليس راه استان تشديد و منجر به نظارت و ارزيابي بيشتر عملكرد شركت هاي حمل و نقل و افزايش ميزان ثبت تخلفات كميسيون هاي ماده 11 و 12 گرديده است.
وي در ادامه افزود: درحوزه شمال استان كرمان 172 شركت در عرصه حمل و نقل كالا فعاليت دارند و بيش از 12 هزار ناوگان باري با متوسط عمرحدود 13 سال در حال ارائه خدمات به حمل و نقل جاده اي كشور مي باشند و همچنين در حال حاضر بالغ بر 16 هزار راننده در حوزه جابجايي كالا فعاليت دارند.