آموزش قوانين و مقررات حمل ونقل و ايمني ترافيك جاده اي ويژه افسران پليس راه استان

در .

افسران ودرجه داران پليس راه استان، آموزش هاي مرتبط با قوانين و مقررات حمل ونقل جاده اي و ايمني ترافيك بخش حمل ونقل برون شهري را در مركز  آموزش حمل ونقل و پايانه هاي استان فرا گرفتند .

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان مهندس سيد محمد ميرحسيني معاون برنامه ريزي اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان با اعلام اين خبر گفت :به منظور افزايش  معلومات تخصصي افسران پليس راه نسبت به قوانين و مقررات حمل ونقل جاده اي كه موجبات افزايش بازده كاري و جلوگيري از تخلفات رانندگي و در نتيجه كاهش تلفات و سوانح جاده اي را فراهم مي آورد ، اين اداره كل با همكاري فرماندهي قرار گاه پليس راه استان پرسنل پليس راه را تحت آموزش قرار داد .

بنا به اين گزارش مهندس ميرحسيني تصريح كرد : اهم سرفصل هاي آموزش داده شده كه توسط كارشناسان ايمني ترافيك و حمل و نقل اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان تدريس گرديد عبارت از : قوانين ، مقررات و آئين نامه هاي حمل ونقل كالا و مسافرو سامانه هاي هوشمند كنترل ترافيك بوده است.