• شناسنامه حدمات
  • ساكانه رسيدگي به شكايات
  • سیستم ثبت نامه توسط ارباب رجوع
  • سامانه شركت ها حمل و نقل
  • آزمون تاسیس شرکت حمل و نقل بین المللی
  • مرکز مدیریت راهها
  • سامانه مديريت ارتباط شهروندي
  • پایگاه اطلاع رسانی مناقصات
  • 1
  • 2

قوانین و مقررات

در .

اتحاديه‌ها و انجمن صنفي

واگذاري امور شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي كالا به تشكل‌هاي صنفي
ضوابط تاسيس و فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي جاده اي
واگذاري امور مربوط به كارت هوشمند رانندگان و ناوگان بخش مسافر به كانون  انجمن‌هاي صنفي  رانندگان ناوگان حمل و نقل

ايمني و عبور و مرور

آيين‌نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو
ضوابط تاسيس و فعاليت شركت‌هاي امداد خودرو در جاده‌هاي كشور
شرايط و ضوابط بكارگيري مديران فني شركتها و موسسات حمل و نقل جاده‌اي
فهرست كالاها و محصولات خطرناك
مشخصات ناوگان حمل‌ونقل عمومي از ديدگاه بهره‌برداري در حمل‌ونقل عمومي جاده‌اي
دستورالعمل جابجايي محمولات ترافيكي
دستورالعمل ساماندهي و ايمن سازي مناطق مسكوني و تقاطع‌ها و مدارس حاشيه راهها
دستورالعمل اجرايي احداث و بهره برداري پارك‌هاي ترافيكي
ضوابط تاسيس و فعاليت شركتهاي امداد خودرو در جاده‌هاي كشور
آشكارسازي نقاط پرحادثه
دستورالعمل كنترل ساعت كار مجاز رانندگان حمل‌ونقل باري كشور
ضوابط نحوه تاسيس و فعاليت مراكز مجاز معاينه فني وسايل نقليه عمومي برون شهري
علائم پل‌هاي راه‌ها

تاسيسات زيربنايي و جانبي

طرح جامع خدمات رفاهي بين راهي

دستورالعمل مربوط به ايستگاه‌هاي عوارضي

دستورالعمل واگذاري، نگهداري و بهره‌برداري از پايانه‌ها، مجتمع‌هاي خدماتي - رفاهي و تيرپارك‌ها

دستورالعمل بررسي تاخيرات و تغيير مدت پيمان

دستورالعمل نحوه انجام تغييرات مدت خدمات و حق‌الزحمه مربوط به مهندسين مشاور

نكات عمومي در تنظيم قرارداد

تخلفات

اضافه تناژ
تشكيل پرونده رسيدگي به تخلفات مجريان آموزش در كميسيون موضوع مادة 20 دستورالعمل آموزش شاغلين بخش حمل و نقل جاده اي
كميسيون ماده 11 استاني
كميسيون ماده 12 استاني

رانندگان

آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده اجباري از كمربند وكلاه ايمني
بخشنامه افزايش سهم دولت در پرداخت حق بيمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر نحوه بررسي و ارسال پرونده‌هاي رانندگان متخلف دركميسيون ماده 11

شركت‌هاي حمل و نقل

منشورحقوق مسافر
ضوابط تاسيس و بهره‌برداري از شركت‌هاي حمل و نقل بين‌شهري مسافر 95
اصلاح مدت پروانه فعاليت
شرايط و ضوابط بكارگيري مديران فني شركت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌اي
دستورالعمل حمل و نقل كالاهاي خارجي وارداتي (قاچاق كالا)
تاسيس و فعاليت شركت‌هاي حمل‌ونقل فرآورده‌هاي نفتي
بخشنامه روال تاسيس شركت ها و شعب حمل و نقل بين شهري مسافر در سيستم تحت وب
ضوابط تاسيس وفعاليت دفاتر خدمات مسافرتي جاده‌اي
ضوابط تهيه، تنظيم و استفاده از بارنامه جاده‌اي
نحوه بررسي تخلفات شركت‌ها و موسسات حمل‌ونقل جاده‌اي واصله از پليس راه استان
دستورالعمل نحوه واگذاري بارنامه به شركت‌ها و موسسات حمل‌ونقل بين شهري كالا
دستورالعمل نظارت و كنترل صورت وضعيت‌هاي مسافري بين‌المللي و تنظيم چك ليست‌هاي مربوطه
صدور و تمديد پروانه فعاليت موقت

قوانين و مقررات بخش

ضوابط تاسيس و بهره‌برداري از شركت‌هاي حمل و نقل بين شهري كالا
ضوابط تهيه، تنظيم و استفاده از بارنامه جاده‌اي
نحوه ابلاغ قوانين و مقررات حمل و نقل
اصلاحيه مقررات حمل و نقل بار در راه‌هاي كشور
اصلاح ماده 2 آيين‌نامه اجرايي موارد معافيت استفاده ازاوراق صورت وضعيت مسافري وبارنامه
دستورالعمل صدور، تمديد، تعويض و لغو برگ فعاليت ( كارت هوشمند) رانندگان حمل‌و‌نقل بار و مسافر برون‌شهري و روستايي
شروع مجدد فعاليت شركتها و موسسات حمل و نقل داخلي كالا و شعب آنها كه به مدت بيش از يكسال غيرفعال بوده‌اند
نحوه ارسال پرونده تخلفات موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل (مسافربري و باربري) جهت طرح موضوع در كميسيون ماده

ناوگان

آيين‌ نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو
دستورالعمل ساماندهي ناوگان وانت‌بار
آيين نامه اجرايي بند (هـ) ماده (163) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
دستورالعمل اجرايي استاندارد فني و نحوه استفاده از تجهيزات ايمني در وسايل نقليه
ضوابط اختصاصي ارائه خدمات ويژه توسط اتوبوس
اجراي طرح مرحله اول محدوديت تردد ميني‌بوسهاي فرسوده در حمل و نقل جاده‌اي كشور
ضوابط اختصاصي ارايه خدمات ويژه توسط ميني‌بوس و ميدي باس

نگه داري راه و ابنيه فني

بررسي و تصويب پروژه‌هاي دفتر نگهداري راه و ابنيه فني

پرداخت حق الزحمه مشاور و صورت كاركرد پيمانكار

ايمني راه و حريم

ارزيابي اجراي طرح‌هاي نگهداري سيستم‌هاي ايمني هوشمند تونل‌هاي طويل

ارزيابي و بهبود حفاظت از حريم راهها و دسترسي هاي اختصاصي

ارزيابي و معرفي پيمانكاران و مشاوران ايمني

برنامه ريزي و توسعه امور طراحي و اجراي علائم افقي و عمودي

برنامه‌ريزي و ارزيابي امور نصب و نگهداري روشنايي راه‌ها

تهيه اطلاعات راهبردي مديريتي علائم و تجهيزات ايمني راه‌ها