مراحل صدور كارت هوشمند ناوگان

در .

تعريف فعاليت

كارت هوشمند، كارتي با ضريب امنيتي بالاست كه امكان ذخيره‌سازي اطلاعات، لحاظ نمودن اطلاعات كارت با ساير سيستم‌هاي عملياتي و ساير كاربرهاي سيستم، كه اهم آنها به شرح ذيل است را تامين مي‌نمايد:
- امكان شناسايي دقيق ناوگان و تشخيص ناوگان فعال از غير فعال
- جلوگيري از صدور كارت‌هاي تكراري يا تقلبي
- ايجاد گردش كار Online
- پيش‌بيني مراحل صدور، تمديد، المثني و تجديد كارت شناسايي
- استفاده از كارت و سهولت در صدور بارنامه / صورت وضعيت و يا سيستم نوبت‌دهي در پايانه‌ها
- تسريع در راه‌اندازي طرح بارنامه الكترونيكي
با اجراي طرح فراخوان ناوگان، از تاريخ 11/7/83 كارت هوشمند ناوگان باري و مسافري به تدريج صادر گرديد و از تاريخ 1/6/84 صدور كارت آمار ناوگان متوقف و بجاي آن كارت هوشمند جايگزين شده است.

خلاصه مراحل

1- مراجعه متقاضي به سازمان حمل‌ونقل استان و تحويل مدارك مورد نياز جهت صدور كارت هوشمند ناوگان
2- بررسي مدارك تحويل داده شده توسط سازمان حمل‌ونقل استان و در صورت عدم وجود نقص در مدارك تحويل رسيد پرسشنامه ناوگان به متقاضي

قدم متقاضي سازمان حمل‌ونقل استان
1 مراجعه به سازمان حمل‌ونقل استان و تحويل مدارك مورد نياز
2 تحويل رسيد تكميل پرسشنامه به متقاضي
3 ورود اطلاعات متقاضي مندرج در پرسشنامه فراخوان ناوگان به رايانه
4 مراجعه متقاضي به سازمان حمل‌ونقل استان و دريافت كارت هوشمند ناوگان
قدم1 : مراجعه به سازمان حمل‌ونقل استان و تحويل مدارك مورد نياز
عامل : متقاضي

شرح :
مدارك زير براي صدور كارت هوشمند ناوگان مورد نياز است:
1- تكميل پرسشنامه فراخوان ناوگان به صورت خوانا و صحيح با خودكار مشكي
2- ارائه اصل كارت خودرو و فتوكپي آن
3- اصل و تصوير برگه مالكيت (فقط براي پلاك‌هاي كشوري و ايران به گونه‌اي كه شناسه 17 كاراكتري تكميل گردد).
4- پرداخت مبلغ 30.000 ريال به حساب تسهيلات استان بابت صدور كارت هوشمند ناوگان و ارائه اصل فيش بانكي
5- در فرم ناوگان نشاني، كدپستي، تلفن و شهر محل سكونت متقاضي تكميل مي‌شود.
6- تكميل معرفي نامه جهت كارت آمار

ضمائم :
» فرم پرسشنامه ناوگان عمومي باري جاده‌اي
» فرم پرسشنامه ناوگان عمومي مسافري جاده‌اي
» فرم معرفي نامه جهت كارت آمار
قدم2 : تحويل رسيد تكميل پرسشنامه به متقاضي
عامل : سازمان حمل‌ونقل استان

شرح :
سازمان استان پس از بررسي مدارك، رسيد تكميل پرسشنامه را با ذكر مشخصات پلاك، شماره پرونده و. .. در اختيار متقاضي قرار مي‌دهد.

ضمائم :
» فرم رسيد دريافت پرسشنامه طرح فراخوان
قدم3 : ورود اطلاعات متقاضي مندرج در پرسشنامه فراخوان ناوگان به رايانه
عامل : سازمان حمل‌ونقل استان

شرح :
سازمان حمل‌ونقل استان، اطلاعات مندرج در پرسشنامه فراخوان را وارد رايانه نموده و جهت مرحله چاپ، آن را تاييد مي‌نمايد.

قدم4 : مراجعه متقاضي به سازمان حمل‌ونقل استان و دريافت كارت هوشمند ناوگان
عامل : متقاضي

شرح :
متقاضي پس از اطلاع از آماده تحويل بودن كارت هوشمند ناوگان از طريق وب سايت سازمان به آدرس HTTP://www.tto.ir/smartcard/smarttracef با به همراه داشتن فرم رسيد دريافت پرسشنامه و اصل كارت يا سند ماشين به سازمان حمل‌ونقل استان مربوط مراجعه و كارت خود را دريافت مي‌كند.