صدور كارت هوشمند رانندگان

در .

تعريف فعاليت

كارت هوشمند، كارتي با ضريب امنيتي بالاست كه امكان ذخيره‌سازي اطلاعات و لحاظ نمودن اطلاعات كارت با ساير سيستم‌هاي عملياتي راكه اهم آنها به شرح ذيل است، تامين مي‌نمايد:
- امكان شناسايي دقيق رانندگان و تشخيص رانندگان فعال از غير فعال
- جلوگيري از صدور كارت‌هاي تكراري يا تقلبي
- ايجاد گردش كار Online
- پيش‌بيني مراحل صدور، تمديد، المثني و تجديد كارت شناسايي
- استفاده از كارت و سهولت در صدور بارنامه / صورت وضعيت و يا سيستم نوبت‌دهي در پايانه‌ها
- ثبت تخلفات راننده در كارت شناسايي
با اجراي طرح فراخوان رانندگان، از تاريخ 11/7/83 كارت هوشمند رانندگان به تدريج صادر گرديد و از تاريخ 1/6/84 صدور دفترچه كاربراي رانندگان جديدحذف و براي آنها فقط كارت هوشمند صادر شده است.

خلاصه مراحل

1- مراجعه متقاضي به سازمان حمل‌ونقل استان و تحويل معرفي نامه سازمان تامين اجتماعي (شعبه) به همراه ساير مدارك مورد نياز جهت صدور كارت هوشمند رانندگان
2- بررسي مدارك تحويل داده شده توسط سازمان حمل‌ونقل استان و در صورت عدم وجود نقص در مدارك، تحويل رسيددريافت پرسشنامه رانندگان به متقاضي

قدم متقاضي سازمان حمل‌ونقل استان
1 مراجعه به سازمان حمل‌ونقل استان و تحويل مدارك مورد نياز
2 بررسي مدارك تحويل داده شده. در صورت كامل بودن مدارك روال از قدم 5 ادامه مي‌يابد.
3 اعلام نقص مدارك به متقاضي
4 رفع نواقص مدارك، روال از قدم 1 ادامه مي‌يابد.
5 تحويل رسيد تكميل پرسشنامه به متقاضي
6 ورود اطلاعات متقاضي مندرج در پرسشنامه فراخوان ناوگان به رايانه
7 مراجعه متقاضي به سازمان حمل‌ونقل استان و دريافت كارت هوشمند رانندگان
قدم1 : مراجعه به سازمان حمل‌ونقل استان و تحويل مدارك مورد نياز
عامل : متقاضي

شرح :
مدارك زير براي صدور كارت هوشمندرانندگان مورد نياز است:
1- فرم شماره 2 سازمان تامين اجتماعي
2- اصل گواهينامه معتبر رانندگي و تصوير آن به صورت پشت و رو
3- اصل شناسنامه و تصوير صفحه اول آن (چنانچه شناسنامه نياز به توضيح خاصي دارد ،تصوير صفحه توضيحات ارائه شود)
4- پرداخت مبلغ 30.000 ريال به حساب تسهيلات استان بابت صدور كارت هوشمند و ارائه اصل فيش بانكي
5- دو قطعه عكس 4*3 رنگي با زمينه سفيد كه نام و نام خانوادگي متقاضي پشت نويسي شده باشد.
6- تكميل پرسشنامه فراخوان رانندگان به صورت خوانا و صحيح با خودكار مشكي
7- كدملي و كد پستي
8- دفترچه كار و تصوير صفحه اول آن

نكات :
براي رانندگاني كه فاقد دفترچه كار هستند و به تازگي شروع به كار نموده‌اند، توسط سازمان استان فقط شماره دفترچه كار 9 رقمي توليد و در اختيار متقاضي گذاشته مي‌شود.

ضمائم :
» فرم پرسشنامه رانندگان حرفه‌اي جاده‌اي
قدم2 : بررسي مدارك تحويل داده شده. در صورت كامل بودن مدارك روال از قدم 5 ادامه مي‌يابد.
عامل : سازمان حمل‌ونقل استان

شرح :
در اين مرحله مدارك ارائه شده از سوي متقاضي مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا از صحت و كامل بودن مدارك مورد نياز جهت صدور كارت هوشمند اطمينان حاصل گردد.
توجه: كنترل انطباق تصوير با اصل مدارك، بر عهده تحويل گيرنده مدارك مي‌باشد.

قدم3 : اعلام نقص مدارك به متقاضي
عامل : سازمان حمل‌ونقل استان

شرح :
در صورت ناقص بودن مدارك ارائه شده از سوي متقاضي، به وي اعلام مي‌گردد تا در جهت رفع آن اقدام كند.

قدم4 : رفع نواقص مدارك، روال از قدم 1 ادامه مي‌يابد.
عامل : متقاضي

شرح :
متقاضي نواقص مدارك خود را مطابق اطلاعات اعلام شده از سوي سازمان استان، رفع و مدارك را كامل مي‌كند.

قدم5 : تحويل رسيد تكميل پرسشنامه به متقاضي
عامل : سازمان حمل‌ونقل استان

شرح :
در اين مرحله به متقاضي رسيد دريافت پرسشنامه با ذكر نام و نام خانوادگي متقاضي، شماره پرونده و در پشت آن شماره دفترچه كار درج و تحويل مي‌گردد.
توجه: براي رانندگان فاقد دفترچه كار معرفي نامه صادر مي‌گردد.

ضمائم :
» فرم رسيد دريافت پرسشنامه طرح فراخوان
» فرم معرفي نامه دفترچه كار
قدم6 : ورود اطلاعات متقاضي مندرج در پرسشنامه فراخوان ناوگان به رايانه
عامل : سازمان حمل‌ونقل استان

شرح :
سازمان حمل‌ونقل استان، اطلاعات مندرج در پرسشنامه فراخوان را وارد رايانه نموده و جهت مرحله چاپ، آن را تاييد مي‌نمايد

قدم7 : مراجعه متقاضي به سازمان حمل‌ونقل استان و دريافت كارت هوشمند رانندگان
عامل : متقاضي

شرح :
متقاضي پس از اطلاع از آماده تحويل بودن كارت هوشمند رانندگان از طريق وب سايت سازمان به آدرس HTTP://www.tto.ir/smartcard/smarttracef با به همراه داشتن فرم رسيد دريافت پرسشنامه و كارت شناسايي معتبر به مركز سازمان در استاني كه مدارك را تحويل داده است مراجعه و كارت خود را دريافت مي‌كند.

نكات :
براي هر راننده تنها يك كارت هوشمند در يكي از دو بخش باري يا مسافري صادر مي‌شود و راننده مجاز به فعاليت در يكي از دو بخش باري يا مسافري خواهد بود و به طور همزمان نمي‌تواند هر دو كارت را در اختيار داشته باشد. گفتني است تغيير كاربري از باري به مسافري و بالعكس و صدور المثني تنها دو بار امكان پذير است.

ضمائم :
» فرم رسيد دريافت كارت هوشمند