تماس با ما

نام مقام تلفن حومه استان کشور
سيدعلي حاج سيدعليخاني مدير كل 32613797-32613898
ناصر ميرزايي معاون مالي اداري 32614795 داخلي 215
مهدي صيفوري معاونت حمل و نقل 32614791
مهرداد فيروزان معاونت راهداري 32615771
محمد زنگي آبادي روابط عمومی 32614794 كرمان
دفتر نظارت اداره كل در ترمينال مسافربري 32152717
پايانه بار 32910147