پیشرفت فیزیکی پروژه عمرانی اداره کل راهداری و حمل و نقل استان کرمان بررسی شد

در .

در جریان سفر مهندس بابک طالبی مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و امور پیمان های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به استان کرمان پیشرفت فیزیکی ساختمان های در دست احداث و میزان اعتبارات مورد نیاز آنها مورد بررسی قرار گرفت.

رسیدگی به 682 مورد تخلف بخش حمل ونقل جاده ای دراستان کرمان

در .

طی 9ماهه سالجاری تعداد682 پرونده تخلف شرکتها و موسسات حمل ونقل باربری و مسافربری جاده ای و رانندگان ناوگان عمومی بخش حمل ونقل استان درکمیسیون های استانی ماده 11و ماده 12مورد رسیدگی قرار گرفت .