اجراي طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راه ها در 736 باب مدرسه واقع در حاشيه راه هاي استان كرمان

در .

مهندس مسعود جميلي مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان كرمان، طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راه ها

اظهار داشت:تصادفات جاده اي دومين علت تلفات انساني گروه سني بين 5 تا 29 سال در سطح دنيا مي باشد،با توجه به سهم بيش از 30 درصدي عابرين پياده از كل تلفات حوادث ترافيكي ونقش بيش از 70 درصدي خطاي انساني در وقوع تصادفات، آموزش به عنوان اولين و موثر ترين راهكار مقابله افت شاخص ايمني جاده اي معرفي مي شود.

وی افزود:كودكان ساكن در مناطق جمعيتي حاشيه جاده هاي كشور بر اثر ناآگاهي و عدم آموزش قرباني بازيگوشي خود و عدم دقت رانندگان مي شوند.

 

باز آموزي مديران فني شركت هاي مسافربري جاده اي استان كرمان

در .

با مشاركت افسران پليس راه استان ، حدود 80 نفر از مديران فني شركت هاي حمل ونقل مسافر برون

شهري استان در دوره هاي باز آموزي نظارت بر كيفيت فني ناوگان مسافربري اتوبوسي ، ميني بوسيو سواري كرايه

بين شهري شركت كردند تا با دقت مضاعف نسبت به تائيديه فني ناوگان مورد نظر قبل آغاز سفر مبادرت نمايند.

 

تجهيز محور كرمان – بم به سامانه توزين در حال حركت(wim)

در .

سامانه توزين در حال حركت  wim به منظور مديريت بهينه بهره برداري راهها و شناسايي وسايل نقليه   حامل باراضافه بر ظرفبت حمل با صرف اعتبار 3ميليارد ريال در محور مواصلاتي ماهان-بم نصب و مورد بهره برداري  قرار گرفت.

 

 

 

تبلور حماسه سياسي و اقتصادي بدون تقويت روحيه بسيجي امكان پذير نيست

در .

حمل ونقل جاده اي بعنوان يكي از بخش هاي مهم و زير بنايي اقتصاد جامعه محسوب ميگردد و دست اندركاران بخش حمل ونقل در دوران8سال دفاع مقدس با پشتيباني و جابجايي به موقع رزمندگان و مهمات به خطوط جبهه حماسه هاي ديگري مانند 26آذر ماه را در سال62آفريدند .